PRIMER INTENTO FRUSTRADO

marzo 21, 2012 § Deja un comentario

A los pocos días de la convocatoria de Elecciones Generales anticipadas, a primeros de Septiembre, realicé este escrito de petición de amparo, que cuelgo sólo como curiosidad ya que no tiene mayor trascendencia. Está dirigido al Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) y está escrito en catalán, y dado su carácter anecdótico, no lo traduciré, lo cuelgo simplemente por mantener un poco el orden de los acontecimientos. La respuesta, como ya he comentado, fue por vía telefónica, por lo que no puedo transcribirla, pero en lo esencial decían que no podían hacer nada puesto que no era competencia de ellxs, cosa que es cierta. Así que, ahí queda eso:

” XXXXXXXXXXX, denuncio que s’estan vulnerant els meus drets bàsics, segons estan expressats en la Constitució espanyola i en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, per la qual cosa presento la present queixa al Síndic de Greuges per a que, tal i com està explicitat en les seves funcions, defensi els meus drets davant les institucions que correspongui aquest drets.

 

FETS DENUNCIATS

Des de la meva majoria d’edat he votat en totes les eleccions Generals, Autonòmiques i Municipals, fent us del meu dret constitucional de participar en els assumptes públics triant per a això els meus representants, tal i com especifica l’Artícle 23 de la Constitució. Feia ús d’aquest dret amb total desconeixement de la Llei Electoral que regeix les eleccions en que participava.

 

No entenia que els representants que jo triava per a participar en la vida política, malgrat tenir un substancial nombre de vots, no sortien triats com a diputats o regidors, però em conformava ja que semblava que era allò més normal.

 

Fins a l’actualitat en que s’estan emetent Lleis i decrets que son totalment contraris als meus interessos, no m’he informat de com es trien els representats en les eleccions en funció del nombre de vots, trobant amb sorpresa que el sistema que s’utilitza vulnera greument els meus drets Constitucionals.

 

Així tenim que el sistema de repartiment d’escons primer atribueix a cada circumscripció un nombre mínim de diputats o regidors, independentment del nombre d’habitants d’aquesta circumscripció.

En segon terme, estableix un límit inferior del percentatge de vots vàlids a les candidatures per a poder participar en el repartiment d’escons

En tercer lloc s’utilitza un formulació (denominada Llei de D’Hont) que atribueix més representants a les candidatures més votades i menys representants a les menys votades.

 

Aquest sistema de repartiment de representants, vulnera clarament el meu dret a la igualtat, doncs em discrimina, contràriament al que especifica la Constitució en el seu Article 14, en funció de la meva ideologia i del meu lloc de residència, fent que el principi d’igualtat no es compleixi i en aquest cas son els propis poders públics que haurien, segons enuncia l’article 9.2 de la Constitució, de vetllar perquè es garanteixi la meva participació en la vida pública en condicions d’igualtat qui estan minvant la meva igualtat i llibertat.

 

Pel cas de la discriminació en funció de la meva ideologia, la discriminació es doble i es produeix de dues maneres. La discriminació es doble  perquè no només no em permet estar representat pel fet de pertànyer a una ideologia minoritària, si no que a mes atribueix la meva representació a un partit majoritari, incrementant encara més les desigualtats. Si es respectés el principi d’igualtat Consitucional, ells ja tenen l’avantatge de ser majoria per la qual cosa es més fàcil que portin endavant lleis favorables als seus interessos, no fa falta doncs que a més s’elimini la possibilitat de que els meus representants defensin els meus. Es a dir, que a més de no estar representat per qui ha de defensar els meus interessos, el meu vot per la llei electoral va a parar a qui no només no he triat per a defensar els meus interessos si no que fins i tot pot defensar els contraris.

 

Aquesta discriminació es produeix de dues maneres. La  primera fixant arbitràriament un percentatge per sota del qual els representants ja no tenen opció a ser triats, fet aquest que es absolutament contrari al precepte de pluralisme polític enunciat en l’Article 6 de la Constitució a més del principi d’igualtat, no havent-hi cap justificació en la Constitució per a defensar aquesta arbitrarietat. La segona, com ja hem dit, un cop superat aquest percentatge arbitrari repartint els representants de manera desigual.

La discriminació pel lloc de residència es produeix perquè es magnifica el vot de les circumscripcions menys poblades davant les més densament poblades. Aquest fet a part de ser discriminatori, tampoc te cap justificació, ja que quan una Administració concreta legisla, ho fa per a tot l’àmbit geogràfic de la seva competència, independentment de si està més o menys poblat. Es a dir, que si em pugen l’IVA, me’l pugen tant si resideixo al Baix Llobregat com és el cas com si resideixo a Sòria o el Baix Camp. Sent els partits l’instrument de formació i manifestació de la voluntat popular i de participació en la vida política, segons diu l’Article 6 de la Constitució, són doncs els encarregats de defensar l’especificitat de cada regió dins un àmbit administratiu concret, sense que existeixi tampoc lloc a justificar aquesta discriminació.

 

Finalment, aquesta Llei Electoral, també coarta la meva llibertat d’elecció, ja que haig d’estar valorant no qui em representarà millor, si quins dels representants que tenen alguna opció de sortir triats en funció d’aquesta llei injusta i arbitrària, poden defensar quelcom que s’assembli als meus interessos. Si la llei garantís igualtat d’oportunitats de ser triat, únicament en funció del nombre de ciutadans que triem un determinat representant i no d’uns criteris que algú contradient la Constitució, ha fixat, jo triaria indubtablement els qui millor em representen i si surten be i si no, també, doncs es respectarien els principis constitucionals que regeixen les nostres vides. Però no sent així, haig de protestar, ja que voto condicionat per la Llei i no lliurement.

 

DEMANO doncs al Síndic de Greuges que, en compliment de les seves atribucions, exigeixi a qui correspongui la derogació de l’actual Llei Electoral i l’elaboració d’una nova Llei que garanteixi els meus drets constitucionals de participació en la vida política en igualtat a la resta de ciutadans i en llibertat plena d’elecció.

 

Agraeixo per avançat al Síndic els tràmits i esforços que farà en defensa dels meus drets.

 

 

XXXXXXX, 29 de Setembre de 2011.

 

 

XXXXXXX

 

ARTICLES DE LA CONSTITUCIÓ VULNERATS:

 

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna

como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la

igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del

Estado.

 

Artículo 6

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y

manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la

participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del

respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser

democráticos.

 

Artículo 9

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del

ordenamiento jurídico.

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y

la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas;

remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y

social.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la

publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no

favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la

responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

 

CAPÍTULO II

Derechos y libertades

Artículo 14

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna

por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o

circunstancia personal o social.

 

SECCIÓN 1.ª

De los derechos fundamentales y de las libertades públicas

Artículo 23

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente

o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por

sufragio universal.

 

ARTICLES DE LA LLEI ELECTORAL QUE VULNEREN ELS MEUS DRETS.

 

CAPÍTULO III.
SISTEMA ELECTORAL.

Artículo 161.

1. Para la elección de Diputados y Senadores, cada provincia constituirá una circunscripción electoral. Asimismo, las ciudades de Ceuta y Melilla serán consideradas, cada una de ellas, como circunscripciones electorales.

2. Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, para las elecciones de Senadores, a las provincias insulares, en las que a tales efectos se consideran circunscripciones cada una de las siguientes islas o agrupaciones de islas:

 • Mallorca
 • Menorca
 • Ibiza-Formentera
 • Gran Canaria
 • Fuerteventura
 • Lanzarote
 • Tenerife
 • Hierro
 • Gomera
 • La Palma.

Artículo 162.

1. El Congreso está formado por 350 Diputados.

2. A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados. Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas cada una de ellas por un Diputado.

3. Los doscientos cuarenta y ocho Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población, conforme al siguiente procedimiento:

 1. Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por doscientos cuarenta y ocho la cifra total de la población de derecho de las provincias peninsulares e insulares.
 2. Se adjudican a cada provincia tantos Diputados como resulten, en números enteros, de dividir la población de derecho provincial por la cuota de reparto.
 3. Los Diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las provincias cuyo cociente, obtenido conforme al apartado anterior, tenga una fracción decimal mayor.

4. El Decreto de convocatoria debe especificar el número de Diputados a elegir en cada circunscripción, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo.

Artículo 163.

1. La atribución de los escaños en función de los resultados del escrutinio se realiza conforme a las siguientes reglas:

 1. No se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción.
 2. Se ordenan de mayor a menor, en una columna, las cifras de votos obtenidos por las restantes candidaturas.
 3. Se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura por 1, 2, 3, etcétera, hasta un número igual al de escaños correspondientes a la circunscripción, formándose un cuadro similar al que aparece en el ejemplo práctico. Los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores en el cuadro, atendiendo a un orden decreciente.

Ejemplo práctico:480.000 votos válidos emitidos en una circunscripción que elija ocho Diputados.Votación repartida entre seis candidaturas:

A (168.000 votos) B (104.000) C (72.000) D (64.000) E (40.000) F (32.000)

división

1

2

3

4

5

6

7

8

A

168.000 84.000 56.000 42.000 33.600 28.000 24.000 21.000

B

104.000 52.000 34.666 26.000 20.800 17.333 14.857 13.000

C

72.000 36.000 24.000 18.000 14.400 12.000 10.285 9.000

D

64.000 32.000 21.333 16.000 12.800 10.666 9.142 8.000

E

40.000 20.000 13.333 10.000 8.000 6.666 5.714 5.000

F

32.000 16.000 10.666 8.000 6.400 5.333 4.571 4.000

 

Por consiguiente: la candidatura a obtiene cuatro escaños, la candidatura b dos escaños y las candidaturas c y d un escaño cada una.

 • Cuando en la relación de cocientes coincidan dos correspondientes a distintas candidaturas, el escaño se atribuirá a la que mayor número total de votos hubiese obtenido. Si hubiera dos candidaturas con igual número total de votos, el primer empate se resolverá por sorteo y los sucesivos de forma alternativa.
 • Los escaños correspondientes a cada candidatura se adjudican a los candidatos incluidos en ella, por el orden de colocación en que aparezcan.

2. En las circunscripciones de Ceuta y Melilla será proclamado electo el candidato que mayor número de votos hubiese obtenido.

 Y eso es todo lo referente al primer escrito.

Anuncios

Etiquetado:

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

¿Qué es esto?

Actualmente estás leyendo PRIMER INTENTO FRUSTRADO en El Estado sin Derecho.

Meta

A %d blogueros les gusta esto: